1. Chủ tịch Công đoàn: Phạm Thị Bích Đào

      Chức vụ: Phó hiệu trưởng

      Điện thoại: 0979981398

2. Ủy viên: Nguyễn Thị Hồng Nga

      Chức vụ: Nhân viên 

      Điện thoại: 0904191324

3. Ủy viên: Tô Thị Lan Anh

      Chức vụ: Giáo viên

      Điện thoại: 0988959474