1. Họ và tên: Lưu Thị Bích Thanh

       Chức vụ: Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng

       Điện thoại: 0904322802

   2. Họ và tên: Phạm Thị Bích Đào

      Chức vụ: Chủ tịch công đoàn - Phó hiệu trưởng

      Điện thoại: 0979981398

      Email: Trangdao24@gmail.com